PELAJAR

PROGRAM 1L5G
Sila klik untuk IL5G 

Fungsi utama program IL5G ialah untuk membantu para pelajar yang telah tamat pengajian agar dapat  mencari peluang kerjaya. Pelajar  akan dibimbing dan dipantau oleh pensyarah yang telah dilantik khusus bagi memastikan pelajar mendapat kerja dalam masa ENAM (6) bulan setelah tamat pengajian. Ini amat penting kerana satu analisis akan dibuat tentang kebolehpasaran dan kedapatan kerja oleh pelajar. Ini sebenarkan reflek kepada sistem Pengajian di Politeknik Malaysia jika ramai kebolehpasaran dan kedapatan kerja oleh pelajar.
PENTINGNYA KEMAHIRAN "EMPLOYABILITI" PELAJAR
 Ramai pihak majikan sekarang berpendapat bahawa kemahiran employabiliti adalah sangat penting dan perlu dimiliki oleh pekerja mereka agar para pekerja benar-benar berketrampilan dalam pekerjaan.Majikan sentiasa memerlukan aspek kemahiran dan ciri personaliti seperti kebolehan bekerja secara berpasukan (team-work), kebolehan membuat keputusan, penyelesian masalah, kebolehan melibatkan dengan projek, berfikiran secara kritikal dan kritis, bersikap tanggungjawab dan positif.
Lankard (1995), mengenalpasti employabiliti adalah menjuruskan kepada :

a) Memamerkan imej positif dengan mematuhi peraturan dalam latiahan, mempraktikkan tabiat penjagaan kesihatan, cara berpakaian yang baik semasa kerja dan menunjukkan keyakinan diri

b) Menonjolkan tingkahlaku kerja yang positif, menggunakan asas kemahiran sosial, kreatif dan mempunyai keazaman untuk belajar

c) Mengamalkan tabiat kerja yang baik, kerap hadir bekerja, mematuhi amalan keselamatan semasa bekerja

d) Mengamalkan sikap beretika, mengamalkan sikap intergriti, membuat keputusan yang baik serta patuh kepada peraturan syarikat

e) Berkomunikasi secara efektif, dapat memamerkan kemahiran bertutur, menulis dan komunikasi lisan

f) Menerima tanggungjawab, menggunakan inisiatif, menggunakan teknik-teknik penyelesaian masalah dan mengurus tanggungjawab personal

g) Dapat bekerjasama sebagai ahli dalam satu pasukan atau kumpulan dan boleh bekerja tanpa seliaan.

Secara rumusannya, walaupun seseorang pelajar cemerlang dari segi akademik, namun ketiadaan aspek employabiliti, kebarangkalian bagi pelajar tersebut untuk bertahan lama (staff turn-over) atau kenaikan kepada sesuatu jawatan mungkin agak sulit. Jadi, kecemerlangan akademik dan juga employabiliti seharusnya diselarikan bagi mendapat kecemerlangan di tempat kerja.
PENASIHAT AKADEMIK
 


DUP 1 :
Penasihat Akademik - Pn Wan Norliana Bt Wan Sulong


DUP2
Penasihat Akademik -  Pn Nazly Hulwany Binti Abdullah

DUP3
Penasihat Akademik - En Afandi Bin Fikri

DUP4
Penasihat Akademik - Pn Wan Nor Azida Binti Wan Ali

DUP5 :
Penasihat Akademik - Pn Norli Yanawati Binti Zakaria 

 LINK DOKUMEN PENASIHATAN AKADEMIK PELAJAR
 KLIK

GAYA PEMBELAJARAN DI JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI POLITEKNIK HULU TERENGGANU

Memandangkan gaya pembelajaran secara konvensional tidak lagi sesuai untuk dipraktikkan, KPTM telah memperkenalkan kaedah OBE untuk diterapkan ke dalam pendidikan tinggi di Malaysia. Kaedah secara konvensional menyebabkan graduan tidak mampu bersaing dengan lulusan luar negara dan tiadanya kemahiran insaniah (soft skill).  Berikut adalah alasan kenapa pihak industri kurang mengambil graduan tempatan yang dikatakan tidak kompeten :


  • Low grades and low levels of academic accomplishments
  • Poor attitudes, lack of self-confidence
  • Lack of goals, poorly motivated
  • Lack of enthusiasm, lack of drive, little evidence of leadership potential
  • Lack of preparation for the interview
  • Excessive interest in security and benefits, unrealistic salary demands and expectations
  • Inadequate preparation for type of work, inappropriate background
  • Lack of extracurricular activities

“Outcome-Based Education"(OBE) means clearly focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end of their learning experiences. This means starting with a clear picture of what is important for students to be able to do, then organising the curriculum, instruction, and assessment to make sure that this learning ultimately happens.” (Spady, 1994). Outcome Based Education focused on the development as well as the achievement of the student’s outcome. The outcomes include critical thinking, soft-skill and practical skill.Hence, OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education (mechanical engineering education) to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit.


Dengan adanya OBE bagi P&P, diharapkan bahawa graduan-graduan telah diberi nafas baharu dan diterapka dengan nilai-nilai kemahiran insaniah disamping kesesuaian kurikulum yang telah mengikut kehendak MQA. Ini jelas dalam konsep OBE, ianya telah menekankan kepada CLO, Kaedah Penilaian serta kepelbagaian Kaedah P&P.

Di Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti PHT, para pensyarah mengambil langkah usaha  yang padu dalam menyediakan P&P secara OBE.   Ianya berpusatkan kepada pelajar (student centred learning) iaitu untuk menyediakan terhadap perhatian dan kebebasan pelajar bagi tujuan pembangunan pendapat dan kreativiti didalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehi.
Disamping itu juga, penekanan terhadap Sistem Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-Based Learning System) juga turut di terapkan didalam kelas untuk melatih para pelajar agar dapat menganalisis dan menyelesaikan sesuatu masalah melalui belajar kendiri dan disiplin diri.
Pengenalan kepada Kemahiran Pembelajaran Secara Kritis dan Kreatif juga diamalkan agar pelajar berpeluang untuk memberikan pendapat dan pandangan, membuat sesi perbincangan dalam memberikan idea-idea untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. 

No comments:

Post a Comment